Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

ZST-G.PL

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  2. Nie wszystkie dokumenty umieszczone na podstronach zawierają dostępne załączniki w formie skanów oryginalnych dokumentów
  3. Strona nie posiada przełącznika kontrast/negatyw/powiększenie
  4. przełącznik zmiany wielkości czcionki

 

  • Przeprowadzono test dostępności strony dla osób niepełnosprawnych validator.utilitia.pl| Wynik 3.2 / 10

Strona internetowa szkoły posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.
  • aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki
  • udostępniony jest formularz kontaktowy

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-29.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Skrzeczyński, e-mail: mail@zst-g.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 759 26 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Do budynku Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 prowadzi wejście główne używane jako ewakuacyjne od strony hali sportowej. Drzwi wewnątrz szkoły można otworzyć tylko za pomocą kart kodowych, które posiadają uczniowie i pracownicy szkoły lub gdy portier będący w pomieszczeniu obok przejścia odblokuje manualnie drzwi przyciskiem.

Kolejne wejście ewakuacyjne ulokowane jest od strony parkingu.

Od strony budynku administracyjno-mieszkalnego Zespołu Szkół Nr 1 jest wejście służbowe prowadzące do magazynku kuchni.

W budynku hali sportowej drzwi wejściowe są od strony budynku administracyjno-mieszkalnego Zespołu Szkół Nr 1.

Kolejne drzwi ewakuacyjne znajdują się od strony parkingu.

Wejścia do budynku są kontrolowane przez monitoring szkolny oraz przez portierów (w pomieszczeniu ulokowanym obok przejścia głównego do budynku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku. Wyjść ewakuacyjnych w szkole jest dwa, które są w pełni drożne oraz jedno służbowe. Szkoła nie jest w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak dostosowanych toalet, szatni i windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych ulokowany jest przy wejściu od strony parkingu. Budynek szkoły dostępny jest do godziny 21.

W budynku hali sportowej brak kontroli poprzez monitoring. Wyjść ewakuacyjnych w budynku są dwa. Nie jest on dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje o dostępności terenu wokół budynku szkoły

Teren szkoły oraz hali sportowej ogrodzony, ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla uczniów, brama prowadząca do szkoły od strony parkingu jest w odpowiednim stanie technicznym. Od strony budynku administracyjno-mieszkalnego Zespołu Szkół Nr 1 jest furtka nieco większa od standardowej. Nawierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych jest równa z drobnymi nierównościami kostki brukowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły i hali sportowej korytarze, schody, balustrady schodów są zgodnie z prawem budowlanym.  Przestrzeń komunikacyjna na parterze i I piętrze nie posiada barier komunikacyjnych. Komunikację pionową w budynku stanowią trzy klatki schodowe i jedna w hali sportowej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku szkoły i hali sportowej brak windy lub platformy dla osób niepełnosprawnych. Pętle indukcyjne nie są dostępne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok szkoły jest duży parking, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły oraz hali sportowej i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na teranie Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudniania tłumacza z zewnątrz. W budynku szkoły i hali sportowej oznaczenia w alfabecie brajla nie występują oraz brak oznaczeń kontrastowych. Brak oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacja mobilna

Nie posiadamy aplikacji mobilnej dla naszej szkoły.

Facebook
Call Now ButtonYOUTUBE